Sura Science Contest 2015

 Sura science contest 2015

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จะจัดการทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ “Sura Science Contest 2015” ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3,4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จึงขอเชิญชวนโรงเรียนและผู้ปกครองที่สนใจส่งนักเรียนเข้าสมัครสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ดังกล่าวตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. การสอบแข่งขัน เป็นการสอบแข่งขันประเภทบุคคลนักเรียนสามารถสมัครสอบได้มากกว่า 1 ระดับ

1.1 ระดับประถมศึกษา นักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขันต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีลายเซ็นรับรองจากผู้อำนวยการหรือครูประจำชั้นหรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รับรอง

1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.2.1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขันต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีลายเซ็นรับรองจากผู้อำนวยการหรือครูประจำชั้นหรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รับรอง

1.2.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขันต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีลายเซ็นรับรองจากผู้อำนวยการหรือครูประจำชั้นหรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รับรอง

1.2.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขันต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีลายเซ็นรับรองจากผู้อำนวยการหรือครูประจำชั้นหรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รับรอง

1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.3.1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขันต้องกำลังศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีลายเซ็นรับรองจากผู้อำนวยการหรือครูประจำชั้นหรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รับรอง

1.3.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนที่จะเข้าสอบแข่งขันต้องกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีลายเซ็นรับรองจากผู้อำนวยการหรือครูประจำชั้นหรือหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รับรอง

2.การสมัครสอบ

กำหนดวันสมัครสอบระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 – วันที่ 8 มกราคม 2559

ค่าสมัครสอบระดับประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 60 บาท/ระดับ

ค่าสมัครสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 80 บาท/ระดับ

นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าสอบแข่งขัน และโรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันให้ยื่นใบสมัครได้ 2 ทางดังนี้

2.1 ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ มายังกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร เลขที่ 372 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 และค่าสมัครสอบเป็นตั๋วแลกเงินไปรษณีย์หรือธนาณัติ สั่งจ่าย คุณสุนันทา นามสว่าง ณ ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ 32000 ส่งไปยัง

คุณสุนันทา นามสว่าง

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

เลขที่ 372 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000

2.2 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทยาศาสตร์ อาคาร 4 เอราวัณ ห้อง 415 โรงเรียนสุรวิทยาคาร เลขที่ 372 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร

 รายละเอียดทั้งหมดสามารถ Download ได้ดังต่อไปนี้

1. ระเบียบการสอบแข่งขัน Science Contest 2015 พร้อมใบสมัคร 

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ Science Contest 2015